A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Cyfrowa Europa musi przyspiieszyć
Cyfrowa Europa musi przyspiieszyć
[2016-02-25] Cyfrowa Europa musi przyspiieszyć

Polska znalazła się wśród tych krajów UE, które wciąż nie w pełni wykorzystują możliwości epoki cyfrowej – chodzi o dostęp do internetu, umiejętności cyfrowe, handel elektroniczny i e-administrację. Komisja Europejska opublikowała właśnie indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Wynika z niego m.in., że cyfrowa Europa wciąż jest za gospodarkami Japonii, USA i Korei Południowej.

Digital Economy and Society Index (DESI) pokazuje, że od ogłoszenia przez Komisję w ubiegłym roku strategii jednolitego rynku cyfrowego państwa UE poczyniły w postępy w takich dziedzinach jak łączność, umiejętności cyfrowe i usługi publiczne.

Opublikowane dane pokazują pewną poprawę sytuacji, ale i spowolnienie tempa postępów. Należy działać zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, aby usunąć przeszkody, które uniemożliwiają państwom członkowskim UE pełne wykorzystanie możliwości epoki cyfrowej.

 

AndrusAnsip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Z technologii cyfrowych korzysta coraz więcej ludzi, przedsiębiorstw i organów administracji. Wciąż jednak zbyt często użytkownicy napotykają takie problemy jak brak dostępu do szybkiego internetu czy do transgranicznych usług administracji elektronicznej bądź utrudnienia przy zakupach lub sprzedaży ponad granicami. Musimy rozwiązać te problemy. Taki właśnie jest cel naszej strategii jednolitego rynku cyfrowego. Pierwsze propozycje w ramach tej strategii dadzą impuls do rozwoju handlu elektronicznego i łączności. Wszystkie nasze wnioski zostaną złożone w tym roku. Zachęcam państwa członkowskie, by je niezwłocznie poparły. Przepisy te przysłużą się ich gospodarkom i pomogą im lepiej radzić sobie w cyfrowym świecie.

 

Günther H.Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedział: - Unia czyni postępy na niwie cyfrowej, ale są one zbyt powolne. Nie można popadać w samozadowolenie. Jeżeli chcemy skrócić dystans do Japonii, USA i Korei Południowej, musimy działać. Na podstawie indeksu wydamy w maju konkretne zalecenia dla państw członkowskich UE, jak poprawić wyniki na poziomie krajowym. Jestem pewien, że dzięki wdrożeniu tych zaleceń oraz za sprawą naszych prac nad stworzeniem jednolitego rynku cyfrowego zarówno Unia jako całość, jak i poszczególne państwa członkowskie będą w nadchodzących latach osiągać dużo lepsze rezultaty.

Główne wnioski z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

  • Unia czyni postępy, jednak zbyt wolno: UE jako całość osiągnęła wynik 0,52 na 1, jest zatem postęp w stosunku do wyniku 0,5 z poprzedniego roku. Wyższe wyniki odnotowały też wszystkie państwa UE z wyjątkiem Szwecji.
  • Dania, Holandia, Szwecja i Finlandia nadal przodują w rankingach DESI.
  • Najszybciej rozwijające się państwa to Holandia, Estonia, Niemcy, Malta, Austria i Portugalia. Więcej informacji o wynikach poszczególnych państw można znaleźć w profilach krajowych oraz w tym zestawieniu.

Wykres 1

  • Aby UE znalazła się w światowej czołówce, musimy działać: po raz pierwszy Komisja porównuje UE do niektórych spośród najbardziej zaawansowanych cyfrowo krajów świata (Japonii, USA i Korea Południowej). Pełny raport na temat nowego międzynarodowego indeksu cyfrowego będzie dostępny w połowie marca 2016 r., jednak wstępne wyniki wskazują na to, że państwa UE, które zajmują pierwsze miejsca w rankingu DESI, należą także do globalnych liderów technologii cyfrowych. Aby jednak znaleźć się w tym gronie jako całość, Unia musi znacznie poprawić swoje rezultaty. Więcej informacji można znaleźć w tym zestawieniu.
  • Łączność lepsza, ale niewystarczająca w dłuższej perspektywie: 71 proc. europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu (co najmniej 30 Mb/s), podczas gdy w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 62 proc. UE jest na właściwej ścieżce, by do 2020 r. zapewnić sobie zasięg internetu na całym terytorium. Liczba użytkowników mobilnych usług szerokopasmowych szybko wzrasta: w 2014 r. na 100 Europejczyków przypadały 64 abonamenty, dziś – już 75. UE musi być gotowa, by zaspokoić przyszłe potrzeby i zapewnić sieci nowej generacji (5G). Komisja przedstawi zatem przegląd unijnego prawa telekomunikacyjnego w kontekście wyzwań związanych z technologiami i z rynkiem.
  • Konieczność poprawy umiejętności cyfrowych: liczba absolwentów kierunków ścisłych, technicznych, inżynierskich i matematycznych w UE nieznacznie wzrosła, jednak prawie połowa Europejczyków (45 proc.) nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych (korzystanie ze skrzynki e-mailowej bądź edytora tekstu lub instalowanie nowych urządzeń). Jeszcze w tym roku w ramach unijnego programu na rzecz umiejętności Komisja zajmie się kwestią umiejętności cyfrowych i szkoleniami w tej dziedzinie.
  • Handel elektroniczny, niewykorzystane możliwości dla mniejszych przedsiębiorstw: 65 proc. europejskich użytkowników internetu dokonuje w nim zakupów, ale tylko 16 proc. MŚP prowadzi sprzedaż internetową, zaś mniej niż połowa tych ostatnich sprzedaje towary lub usługi ponad granicami (7,5 proc.). Chcąc to zmienić, Komisja zaproponowała w grudniu przepisy dotyczące umów cyfrowych (komunikat prasowy), aby lepiej chronić konsumentów kupujących w internecie i pomóc przedsiębiorstwom w zwiększeniu sprzedaży internetowej. W maju Komisja przedstawi pakiet ustawodawczy, który ma dać nowy impuls do rozwoju handlu elektronicznego. Będzie on obejmował środki dotyczące nieuzasadnionego blokowania geograficznego, działania zwiększające przejrzystość rynków transgranicznego doręczania paczek oraz poprawiające egzekwowanie unijnego prawa konsumenckiego ponad granicami.
  • Więcej usług publicznych funkcjonuje w internecie, ale nie są one dostatecznie wykorzystywane:wskaźniki dowodzą, że organy publiczne oferują coraz więcej usług w internecie, np. umożliwiając zgłaszanie tą drogą nowego miejsca zamieszkania, urodzenia dziecka lub innych ważnych zdarzeń. Nie zmienia się jednak liczba użytkowników internetu, którzy kontaktują się w ten sposób z administracją publiczną (32 proc.).

Kontekst

Co to jest DESI?

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to system elektroniczny służący do pomiaru postępów państw członkowskich UE w tej dziedzinie. Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie.

Dodatkowe informacje

 

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

stat4u