A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Internet bez barier
Internet bez barier
[2016-05-04] Internet bez barier

Strony internetowe instytucji publicznych w UE będą wkrótce dostępne dla osób niepełnosprawnych – niewidomych, niesłyszących i niedosłyszących. Dyrektywa, uzgodniona przez PE, KE i Radę UE dotyczy witryn elektronicznych i aplikacji mobilnych m.in. urzędów, sądów, policji, państwowych szpitali, uczelni i bibliotek. Obecnie w UE około 80 mln osób dotkniętych jest niepełnosprawnością, ale wraz ze starzeniem się społeczeństw liczba ta rośnie.

Internet bez barier
   
Strony internetowe instytucji publicznych w UE będą wkrótce dostępne dla osób niepełnosprawnych – niewidomych, niesłyszących i niedosłyszących. Dyrektywa, uzgodniona przez PE, KE i Radę UE dotyczy witryn elektronicznych i aplikacji mobilnych m.in. urzędów, sądów, policji, państwowych szpitali, uczelni i bibliotek. Obecnie w UE około 80 mln osób dotkniętych jest niepełnosprawnością, ale wraz ze starzeniem się społeczeństw liczba ta rośnie.

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzgodnili pierwsze przepisy unijne, które zwiększą dostępność stron i aplikacji podmiotów sektora publicznego, zwłaszcza dla osób niewidomych, niesłyszących i niedosłyszących.

Internet stał się jednym z głównych środków dostępu do informacji oraz usług, a także ważnym narzędziem ich świadczenia. Dlatego tak ważne jest, by każdy mógł zapoznać się z treścią stron i aplikacji oraz odpowiednio z nich korzystać.

W Unii Europejskiej około 80 mln osób dotkniętych jest niepełnosprawnością. Do 2020 r. liczba ta może wzrosnąć do 120 mln, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Wspólne działanie na rzecz zapewnienia dostępności stron internetowych wszystkim obywatelom Europy przyczyni się do rozwoju integracyjnego społeczeństwa cyfrowego oraz upowszechnienia korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego.

Dyrektywa dotyczy stron internetowych i aplikacji mobilnych wszystkich instytucji sektora publicznego – począwszy od urzędów, sądów i policji, a skończywszy na państwowych szpitalach, uczelniach i bibliotekach. Staną się one dostępne dla wszystkich obywateli – w szczególności osób niewidomych i niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących oraz dla osób niepełnosprawnych.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, z zadowoleniem skomentował: - Dostęp do internetu powinien być dla wszystkich częścią życia codziennego. Wykluczenie milionów Europejczyków nie wchodzi w rachubę. To porozumienie to ważny krok w kierunku budowy jednolitego rynku cyfrowego, który ma usuwać bariery i pozwolić wszystkim Europejczykom na czerpanie korzyści ze świata cyfrowego.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedział: - To niedopuszczalne, by miliony obywateli pozostawały na marginesie społeczeństwa cyfrowego w Europie. Dzięki temu porozumieniu wszyscy będą mieli równe możliwości korzystania z internetu i aplikacji, pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i większej niezależności życiowej.

Uzgodniona treść dyrektywy:

    dotyczy stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów sektora publicznego z jedynie nielicznymi wyjątkami (dotyczącymi np. nadawców radiowych, transmisji strumieniowych);
    odnosi się do standardów zapewniających większą dostępność stron internetowych i aplikacji. Na przykład takie standardy przewidują, że należy zapewnić tzw. opisy alternatywne obrazów lub umożliwić przeglądanie stron bez konieczności posługiwania się myszką, niekiedy sprawia trudności osobom niepełnosprawnym;

nakłada na państwa członkowskie obowiązek systematycznego monitorowania dostępności stron i aplikacji sektora publicznego oraz składania sprawozdań w tym zakresie. Sprawozdania należy przesyłać Komisji Europejskiej i udostępniać publicznie. Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych oraz zaproponowany w grudniu 2015 r. Europejski akt w sprawie dostępności (komunikat prasowy), które obejmują znacznie większą liczbę produktów i usług, stanowią część działań Komisji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Dalsze działania

Uzgodniony wyniku porozumienia politycznego (które jest efektem trójstronnych rozmów między negocjatorami reprezentującymi Parlament Europejski, Radę i Komisję) tekst dyrektywy będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Następnie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i dyrektywa oficjalnie wejdzie w życie. Państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na wprowadzenie przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Przebieg procedury

W grudniu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego (komunikat prasowy).

Artykuł 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ zobowiązuje państwa członkowskie i Unię do wprowadzenia odpowiednich środków, które zapewnią osobom niepełnosprawnym na równi z innymi osobami dostęp m.in. do technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym do internetu.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020 opiera się na konwencji ONZ i zawiera działania w kilku obszarach priorytetowych, w tym w obszarze dostępności sieci, których celem jest „zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych”.

Komisja dąży do zapewnienia dostępności własnych stron internetowych i aplikacji mobilnych. W tym celu przyjęła wysokie standardy międzynarodowe, które zawarto w przewodniku dostawcy informacji – wytycznych Komisji dotyczących publikacji w internecie. Ponadto Komisja prowadzi działania edukacyjne, a także szkolenia dla administratorów stron na temat dostępności stron internetowych.


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u