A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Więcej na promocję produktów rolnych - zaproszenie do składania wniosków WPR
Więcej na promocję produktów rolnych - zaproszenie do składania wniosków WPR
[2016-12-02] Więcej na promocję produktów rolnych - zaproszenie do składania wniosków WPR

DG AGRI (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi) serdecznie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na działania informacyjne odnoszące się do wspólnej polityki rolnej w 2017 roku.

Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób WPR przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji.
WPR jest polityką dla wszystkich mieszkańców Europy i w wieloraki sposób wpływa na ich życie. Wnioski powinny odnosić się do wkładu, jaki WPR wnosi na rzecz:
-stymulowania zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji na obszarach wiejskich oraz utrzymania funkcjonujących społeczności wiejskich w całej UE,
-realizacji celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w szczególności jeśli chodzi o potencjał rolnictwa i leśnictwa pod kątem dostosowania do zmian klimatu oraz dla działań łagodzących ich skutki,
- zrównoważonej produkcji rolnej, która spełnia dwa wymogi: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę środowiska, w tym w odniesieniu do jakości i ilości wody,
- zapewnienia rolnikom uczciwych dochodów z łańcucha rolno-spożywczego w celu utrzymania rentowności europejskiej produkcji rolnej i przyszłego modelu gospodarstwa rodzinnego.

Przykładowym wnioskodawcą może być: organ publiczny (krajowy, regionalny lub lokalny), stowarzyszenie europejskie, uniwersytet, ośrodek badawczy czy przedsiębiorstwo.

Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie działań informacyjnych wynosi 3 500 000 EUR.

Kwota ta zależy od dostępności środków przewidzianych w budżecie na rok 2017.
Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Więcej informacji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3AC2016%2F401%2F09&from=en

 

Strona DG AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u