A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne

 

Strona g堯wna Prawda i fa連z w internecie
Prawda i fa連z w internecie
[2017-11-15] Prawda i fa連z w internecie

Musimy zapewni obywatelom narz璠zia, dzi瘯i którym b璠 w stanie zidentyfikowa fa連zywe informacje – powiedzia pierwszy wiceprzewodnicz帷y KE Frans Timmermans og豉szaj帷 konsultacje spo貫czne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie równie grupa ekspertów, która ma m.in. oceni zakres zjawiska dezinformacji, pokaza jego mi璠zynarodowy wymiar oraz przedstawi zalecenia.

Komisja Europejska rozpocz窸a konsultacje publiczne na temat fa連zywych informacji i dezinformacji w internecie. Powo豉豉 równie grup ekspertów wysokiego szczebla reprezentuj帷ych 鈔odowiska akademickie, platformy internetowe, media informacyjne i organizacje spo貫cze雟twa obywatelskiego.

Prace grupy ekspertów wysokiego szczebla oraz wyniki konsultacji przyczyni si do opracowania unijnej strategii maj帷ej zapobiega rozprzestrzenianiu fa連zywych informacji, która ma zosta przedstawiona wiosn 2018 r.

Pierwszy wiceprzewodnicz帷y Komisji, Frans Timmermans, powiedzia: - Wolno嗆 otrzymywania i przekazywania informacji oraz pluralizm mediów s zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 砰jemy w czasach, w których przep造w informacji i dezinformacji sta si niemal przyt豉czaj帷y. Dlatego te musimy zapewni naszym obywatelom narz璠zia, dzi瘯i którym b璠 w stanie zidentyfikowa fa連zywe informacje i zarz康za otrzymywanymi informacjami, narz璠zia, które pozwol poprawi zaufanie w internecie.

Andrus Ansip, wiceprzewodnicz帷y Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, doda: - Musimy przyj望 zrównowa穎ne podej軼ie, uwzgl璠niaj帷e kwestie wolno軼i wypowiedzi, pluralizmu mediów oraz prawa dost瘼u obywateli do zró積icowanych i wiarygodnych informacji. Wszystkie zainteresowane podmioty, takie jak platformy internetowe i media informacyjne, powinny pomóc w rozwi您aniu tego problemu.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i spo貫cze雟twa cyfrowego, stwierdzi豉: - Moje dzia豉nia skupiaj si na obronie prawa obywateli do rzetelnej informacji, które stanowi jeden z podstawowych elementów naszej demokracji. Chcia豚ym, aby鄉y prowadzili otwart i szeroko zakrojon dyskusj na temat fa連zywych informacji. Pomo瞠 nam ona zaj望 si tym z這穎nym zjawiskiem i sprosta przysz造m wyzwaniom.

Konsultacje publiczne potrwaj do lutego

Do udzia逝 w konsultacjach publicznych Komisja zaprasza obywateli, platformy mediów spo貫czno軼iowych, organizacje informacyjne (nadawców, media drukowane, agencje informacyjne, media internetowe i serwisy weryfikuj帷e fakty), naukowców i organy publiczne. Opinie i uwagi mo積a przedstawia do po這wy lutego. Komisja zgromadzi propozycje dzia豉, jakie mo積a podj望 na poziomie UE, aby zapewni obywatelom skuteczne narz璠zia do identyfikacji wiarygodnych i zweryfikowanych informacji oraz aby przygotowa si na wyzwania zwi您ane z er cyfrow.

Uwagi i opinie maj dotyczy trzech gównych obszarów:

  1. zakresu problemu, czyli tego, w jaki sposób obywatele i zainteresowane podmioty postrzegaj fa連zywe informacje, w jaki sposób dowiaduj si o dezinformacji w internecie oraz w jakim stopniu ufaj poszczególnym 鈔odkom przekazu;
  2. oceny dzia豉 podj皻ych do tej pory przez platformy, przedsi瑿iorstwa informacyjne oraz organizacje spo貫cze雟twa obywatelskiego w celu przeciwdzia豉nia rozprzestrzenianiu si fa連zywych informacji w internecie, jak równie opinii na temat roli i obowi您ków odpowiednich zainteresowanych podmiotów;
  3. mo磧iwych przysz造ch dzia豉 maj帷ych zapewni obywatelom 豉twiejszy dost瘼 do rzetelnych i zweryfikowanych informacji oraz zapobiega szerzeniu si dezinformacji w internecie.

Przedmiotem konsultacji s jedynie fa連zywe informacje i dezinformacja w internecie, których tre嗆 nie jest sama w sobie niezgodna z prawem i w zwi您ku z tym nie jest obj皻a istniej帷ymi unijnymi lub krajowymi dzia豉niami prawodawczymi i samoregulacyjnymi.

Zaproszenie do zg豉szania kandydatur do udzia逝 w pracach grupy ekspertów wysokiego szczebla

Komisja zaprasza ekspertów do zg豉szania ch璚i udzia逝 w pracach grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. fa連zywych informacji. Grupa ta b璠zie doradza Komisji i pomo瞠 jej m.in. oceni zakres zjawiska dezinformacji, okre郵i role i obowi您ki zainteresowanych stron, uchwyci mi璠zynarodowy wymiar tego zjawiska, podsumowa poszczególne podej軼ia i stanowiska oraz formu這wa zalecenia. W miar mo磧iwo軼i grupa powinna sk豉da si z szeregu ekspertów specjalizuj帷ych si w poszczególnych obszarach przedmiotowego zagadnienia i reprezentuj帷ych b康 spo貫cze雟two obywatelskie b康 鈔odowisko akademickie. Komisja chcia豉by, aby sk豉d grupy by zrównowa穎ny pod wzgl璠em wiedzy specjalistycznej.

Kandydatury mo積a zg豉sza do po這wy grudnia. Oczekuje si, 瞠 grupa ekspertów wysokiego szczebla rozpocznie prace w styczniu 2018 r. Prace te potrwaj kilka miesi璚y.

Kontekst

Platformy i inne us逝gi internetowe umo磧iwi造 nowe sposoby komunikacji, debaty i zdobywania informacji. Coraz cz瘰tszym problemem dla funkcjonowania demokracji staje si jednak szerzenie informacji, które celowo wprowadzaj czytelników w b陰d i utrudniaj im zrozumienie rzeczywistego stanu rzeczy.

W dniach 17 i 18 listopada 2016 r. Komisja zorganizowa豉 drugie doroczne kolokwium dotycz帷e praw podstawowych, po鈍i璚one tematowi pluralizmu mediów i demokracji. Badanie Eurobarometr opublikowane w dniu 17 listopada 2016 r. wykaza這, 瞠 Europejczycy niepokoj si o niezale積o嗆 mediów i ich zaufanie do mediów jest niskie.

W pi鄉ie (link is external) skierowanym do komisarz ds. gospodarki cyfrowej i spo貫cze雟twa cyfrowego, Mariyi Gabriel, przewodnicz帷y Jean-Claude Juncker powierzy jej zadanie zbadania zagro瞠, jakie platformy internetowe stwarzaj dla demokracji w zwi您ku z rozprzestrzenianiem si fa連zywych informacji. Poprosi j równie o zainicjowanie debaty na temat ewentualnych dzia豉, jakie UE powinna podj望, aby chroni swoich obywateli.

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przyj掖 rezolucj wzywaj帷 Komisj do przeprowadzenia szczegó這wej analizy obecnej sytuacji oraz ram prawnych w odniesieniu do fa連zywych informacji. Zach璚i j równie do sprawdzenia mo磧iwo軼i dzia豉 legislacyjnych maj帷ych ograniczy rozprzestrzenianie si i rozpowszechniane fa連zywych tre軼i. Komisja potraktowa豉 tan problem priorytetowo i uwzgl璠ni豉 inicjatyw dotycz帷a zwalczania fa連zywych informacji w internecie w swoim programie prac na rok 2018

廝ód這: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa wsp馧finansowana ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTR紟 WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u