Komisja przedstawia pierwszą analizę wniosków z Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska przyjęła komunikat, w którym określiła swoje plany w związku z wynikami Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Po roku obrad konferencja zakończyła się 9 maja 2022 r. Podczas uroczystości jej zamknięcia w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady otrzymali od uczestników konferencji sprawozdanie końcowe zawierające 49 szeroko zakrojonych, ambitnych i przyszłościowych propozycji oraz 326 środków.

Propozycje te dotyczą dziewięciu szerokich dziedzin i bazują na zaleceniach przedstawionych przez obywateli UE, którzy spotykali się w ramach europejskich i krajowych paneli obywatelskich, a także dzielili się swoimi pomysłami za pomocą wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Chociaż konferencja przyniosła doskonałe wyniki zarówno pod względem ilości, jak i jakości, jej powodzenie będzie ostatecznie zależało od zmian, które może przynieść. W tym duchu Komisja

Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Radą zobowiązały się we wspólnej deklaracji z marca 2021 r. do podjęcia działań w związku z tym, co zaproponowano – każda instytucja w ramach swoich kompetencji i zgodnie z Traktatami. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powtórzyła to zobowiązanie podczas uroczystości zamknięcia konferencji.

Dzisiejszy komunikat jest pierwszym krokiem w działaniach następczych Komisji. Zawiera on ocenę wymaganych działań w związku z propozycjami konferencji, zawiera przegląd kolejnych kroków i określa, w jaki sposób najlepiej wyciągnąć wnioski z konferencji i włączyć demokrację uczestniczącą do procesu kształtowania polityki i prawa UE. Na przykład, w oparciu o doskonałe wyniki europejskich paneli obywatelskich podczas konferencji, Komisja umożliwi tym panelom omawianie i przedstawianie zaleceń przed opracowaniem niektórych kluczowych wniosków legislacyjnych, w ramach szerszego kształtowania polityki i zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa.

Wypowiedź Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji: Europejczycy przedstawili bogate i szeroko zakrojone pomysły na poprawę naszej Unii: 49 szczegółowych propozycji i ponad 300 środków mających na celu poprawę jakości codziennego życia – na rzecz lepszej przyszłości. Obiecaliśmy, że zajmiemy się tymi kwestiami. Ogłoszony dziś komunikat to pierwszy krok w tym kierunku. Będę zawsze wspierać tych, którzy chcą reformować i udoskonalać naszą Unię.

Analiza propozycji i kolejne działania

Komisja uważa, że aby ocena propozycji była wiarygodna, należy trzymać się ducha i litery propozycji – bez konieczności dokonywania ponownej interpretacji lub wyboru. Zostało to określone w załączniku do komunikatu. 49 propozycji podzielono na te same obszary tematyczne wybrane przez konferencję, przy czym w przypadku każdego obszaru zamieszczono ocenę Komisji.

W załączniku przedstawiono cztery kategorie odpowiedzi: istniejące inicjatywy dotyczące propozycji (np. Europejskie prawo o klimacie); propozycje już przedstawione przez Komisję, do których przyjęcia wzywa się Parlament Europejski i Radę (np. nowy pakt o migracji); planowane działania, które przyczynią się do realizacji pomysłów, w oparciu o nowe wnioski z konferencji (np. akt o wolności mediów); oraz nowe inicjatywy lub obszary prac inspirowane propozycjami, wchodzące w zakres kompetencji Komisji (np. kwestie związane ze zdrowiem psychicznym).

Pierwszy zbiór nowych propozycji zostanie ogłoszony w orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen we wrześniu 2022 r., a także w towarzyszącym mu liście intencyjnym. Propozycje te zostaną włączone do programu prac Komisji na 2023 r. i kolejne lata. W ramach działań następczych Komisja dopilnuje, aby nowe reformy i strategie polityczne nie wykluczały się wzajemnie z dyskusjami na temat potrzeby zmiany Traktatu, koncentrując się na jak najlepszym wykorzystaniu obecnych możliwości, a jednocześnie zachowując otwartość na zmiany Traktatu tam, gdzie będzie to konieczne.

Aby na bieżąco informować obywateli, którzy uczestniczyli w konferencji, oraz aby wykorzystać jej owoce, jesienią 2022 r. odbędzie się wydarzenie informacyjne związane z konferencją. Wydarzenie to będzie okazją do informowania i wyjaśnienia, w jaki sposób trzy instytucje UE monitorują i podsumowują postępy na tym etapie procesu.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy

Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica: Sukces Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest wynikiem poświęcenia, zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich osób, które wzięły w niej udział. Sformułowały one swoją wizję przyszłości i powierzyli nam jej realizację.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič: Ludzie z całej Europy włożyli ogromną ilość energii i wysiłku, by uzgodnić tych 49 propozycji. Byłem naocznym świadkiem tych prac, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia. Teraz to my w instytucjach UE powinniśmy poświęcić taką samą energię i dołożyć takich samych starań w odpowiedzi na te postulaty. Poprzez uwzględnienie wyników konferencji w programie prac Komisji na 2023 r. możemy jasno pokazać obywatelom, że nie tylko ich wysłuchaliśmy, ale także ich usłyszeliśmy.

Wiceprzewodnicząca Věra Jourová: Konferencja w sprawie przyszłości Europy dała impuls do bardziej uważnego słuchania mieszkańców Europy. Teraz musimy uzyskać wymierne rezultaty. Dzisiejszy komunikat jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia celów i przewiduje konkretne działania w związku z zaleceniami przedstawionymi przez obywateli.

Kontekst

W swoich wytycznych politycznych z lipca 2019 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen wezwała do zorganizowania konferencji w sprawie przyszłości Europy w ramach wizji nowego impulsu dla demokracji europejskiej – i zobowiązała się do podjęcia działań w związku z jej wynikami.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, która rozpoczęła się w Dniu Europy w 2021 r., trwała rok. Był to bezprecedensowy ogólnoeuropejski przykład działania demokracji deliberatywnej – największy i najszerszy w swoim rodzaju. Konferencja połączyła osoby ze wszystkich grup wiekowych, krajów i środowisk – wiele z nich nigdy wcześniej nie współpracowało w skali europejskiej albo nie znało struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy wnieśli swoje historie i perspektywy, różne języki i tożsamość, aby określić oczekiwania wobec Europy i wspólnie stworzyć wizję jej przyszłości.

Propozycje wysunięte przez konferencję obejmują 326 środków, które instytucje UE i państwa członkowskie powinny uwzględnić w dziewięciu dziedzinach: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport.

Dodatkowe informacje

Komunikat dotyczący Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Załącznik

Sprawozdanie końcowe

Przemówienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen na uroczystości zamknięcia konferencji [9 maja 2022 r.]

Źródło: Komisja Europejska

Please publish modules in offcanvas position.