Prezydencja w Radzie UE

1 lipca prezydencję w Radzie UE przejęły Węgry.

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. Przewodniczy wtedy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach i dba o ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które sprawują prezydencję po sobie, ściśle współpracują w grupach po trzy. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda trójka ustala długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program sześciomiesięczny.

Obecna grupa składa się z Hiszpanii, Belgii i Węgier.

Prezydencja węgierska w Radzie UE potrwa od 1 lipca do 31 grudnia 2024.

Węgry skupią się na siedmiu tematach:

Przed Europą wspólne wyzwania: wojna w naszym sąsiedztwie, globalna konkurencja, niestabilny stan bezpieczeństwa, nielegalna migracja, klęski żywiołowe, skutki zmiany klimatu oraz sytuacja demograficzna: János Bóka, węgierski minister spraw europejskich podczas prezentacji priorytetów politycznych prezydencji węgierskiej (18 czerwca 2024).

Węgry obejmują rotacyjną prezydencję w Radzie po raz drugi. Będą kontynuować prace poprzedzającej je Belgii, a później przekażą tę funkcję Polsce.

Prezydencja w Radzie UE nie jest wyłaniania w wyborach: sprawuje ją po kolei każde państwo. Oznacza to, że każde państwo członkowskie – duże czy małe – będzie sprawować prezydencję w Radzie. Kadencja przypada co 13 i pół roku.

System rotacyjnej prezydencji sięga początków integracji europejskiej. Co sześć miesięcy jedno z państw członkowskich obejmuje prezydencję w Radzie UE i dba o sprawny przebieg unijnego procesu legislacyjnego.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość działań UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

Planować i prowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo i by przestrzegane były regulamin Rady i jej metody pracy.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim państwie.

Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w kontaktach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie w sprawie aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Więcej informacji: https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/