Nagrody za klimat

EKES rozpoczyna tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu. Komitet wyróżni do pięciu inicjatyw, które pokazują, jak cenny jest wkład społeczeństwa obywatelskiego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za 2021 r. EKES wybrał tym razem temat klimatu, aby nagrodzić najbardziej kreatywne i innowacyjne inicjatywy promujące sprawiedliwe przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Zgłoszenia mogą składać wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Również osoby prywatne mieszkające w UE mogą wziąć udział w konkursie. Zgłaszane inicjatywy i projekty muszą być realizowane w UE.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 (czasu brukselskiego).

Można zgłaszać projekty, które zostały już zrealizowane lub które są w trakcie realizacji. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.

Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się prawdopodobnie podczas sesji plenarnej EKES-u w dniach 8–9 grudnia 2021 r w Brukseli, w zależności od sytuacji pandemicznej.

WIĘCEJ O TEGOROCZNEJ EDYCJI NAGRODY

Jako pierwsza instytucja unijna, która oddała głos Grecie Thunberg już na początku światowego ruchu „Piątków dla przyszłości” (strajku klimatycznego), EKES zawsze był entuzjastą oddolnych działań w dziedzinie klimatu.

Komitet stale podkreślał, że do faktycznego przejścia na neutralność klimatyczną potrzebne jest zaangażowanie lokalnych organizacji i pojedynczych obywatelek i obywateli. Razem znacząco wpływają oni na zmianę norm i zachowań, sprawiają, że gospodarka lokalna stanie się bardziej przyjazna środowisku, lub ułatwiają przejście na społeczeństwo o zerowej emisji netto na szczeblu lokalnym lub regionalnym.

W swych pracach EKES nieraz podkreślał, że sukces Europejskiego Zielonego Ładu – w ramach którego UE zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – zależy od starań i udziału wszystkich podmiotów. Jedna z kluczowych inicjatyw Zielonego Ładu – Europejski Pakt na rzecz Klimatu – musi zachęcać każdego z nas, by zamiast pogłębiać problem, przyczyniał się do znalezienia wspólnego rozwiązania i mógł zmieniać te systemy, które doprowadziły do kryzysu klimatycznego.

EKES przywiązuje również szczególną wagę do angażowania młodych ludzi w działania na rzecz klimatu. W marcu odbyła się doroczna sztandarowa impreza Komitetu „Twoja Europa – Twoje zdanie”, w której uczestniczyli uczniowie szkół średnich ze wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących do UE. W tym roku modelem dla zgromadzenia młodzieży była międzynarodowa konferencja na temat zmiany klimatu (COP) z udziałem wielu wybitnych działaczy w tym zakresie.

Dlatego poświęcając swe najważniejsze wyróżnienie tej ważnej sprawie, EKES pragnie uhonorować i pokazać dotychczasowe wysiłki podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu. Celem jest ponadto zachęcanie do realizacji bieżących projektów i inspirowanie kolejnych, i podkreślenie tym samym udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i osób prywatnych w Europejskim Zielonym Ładzie.

W tym roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

 • promowanie pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i zdobywania jego akceptacji dla transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu;
 • promowanie uczestnictwa obywateli w debacie na temat klimatu;
 • opracowywanie/realizacja projektów promujących zmianę stylu życia na bardziej przyjazny dla klimatu wśród osób przebywających w środowiskach lokalnych i w miejscach pracy, w tym wśród organizacji pracodawców lub pracowników;
 • podnoszenie świadomości w zakresie klimatu wśród konsumentów bądź zachęcanie do zmiany zachowań i norm społecznych w kontekście kryzysu klimatycznego;
 • opracowywanie/realizacja projektów wspierających aktywne polityki klimatyczne na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • promowanie szeroko pojętej sprawiedliwości klimatycznej, z uwzględnieniem praw człowieka i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; podnoszenie świadomości w zakresie klimatu w szerszym, bardziej zróżnicowanym lub nieuprzywilejowanym/zmarginalizowanym gronie odbiorców; zapewnianie, aby żadna grupa społeczna nie została pozostawiona sama sobie w procesie transformacji w kierunku gospodarek i społeczeństw neutralnych dla klimatu;
 • promowanie edukacji klimatycznej w szkołach na każdym poziomie; opracowywanie/realizacja projektów podnoszących świadomość w zakresie zmiany klimatu i rozwiązań tego problemu wśród dzieci i osób młodych;
 • podnoszenie świadomości na temat oddziaływania zmian klimatu i promowanie działań mających na celu zwiększanie odporności oraz przystosowanie się do zmiany klimatu;
 • promowanie angażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację polityk klimatycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • zachęcanie do aktywnych postaw obywatelskich oraz do wzmacniania własnej pozycji poprzez angażowanie się w projekty promujące sprawiedliwą transformację i generujące nowe interakcje obywatelskie służące powstawaniu gospodarki neutralnej dla klimatu;
 • promowanie aktywności młodzieży w zakresie proponowania i wdrażania rozwiązań dotyczących zmiany klimatu, a także wzmacnianie pozycji osób młodych w celu zaangażowania ich w procesy decyzyjne dotyczące polityk w zakresie klimatu i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Do otrzymania nagrody nie kwalifikują się publikacje literackie lub naukowe dowolnego rodzaju i na dowolnym nośniku, produkty audiowizualne i wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce